:: ˹ѡ
:: ѵػʧ
:: ԷҡѺԭ
:: Ǣ͡ûЪ
:: ˹ûЪ
:: ҹЪ
:: Ẻ
:: ѡ
:: Թҧ
:: ¹çسز
:: ¹зӧҹ
:: дҹš͹
:: Դ
:: กำหนดการที่สำคัญ ::
15 กรกฎาคม 2552 วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ
31 กรกฎาคม 2552 วันสุดท้ายของการส่งเรื่องเต็ม
31 สิงหาคม 2552 วันสุดท้ายของการลงทะเบียน
(ท่านสามารถลงทะเบียนได้ทันที เมื่อได้รับแจ้งรับรองเรื่องเต็ม)
:: กำหนดการงานประชุมฯ ::
5 พฤศจิกายน 2552
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.00-09.30 น. พิธีเปิด
09.30-10.00 น. สภาวะโลกร้อนกับความหลากหลายทางชีวภาพ
(รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกศามาตร)
10.00-10.30 น. ก๊าซเรือนกระจก: ปัญหาและแนวทางแก้ไขวิกฤตโลกร้อน
(ผศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง)
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45-11.15 น. บรรยาย
(-)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การนำเสนอผลงานวิชาการ
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
6 พฤศจิกายน 2552
09.00-09.30 น. เส้นทางของภาคเกษตรกรรมไทยในวิกฤติโลกร้อน
09.30-10.30 น. พลังงานทดแทน และการประชุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด
(ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ)
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. การเสวนา ในหัวข้อเรื่อง "สภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติจริงหรือ?"
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การนำเสนอผลงาน
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45-15.30 น. การนำเสนอผลงาน
15.30-16.00 น. มอบรางวัลและพิธีปิดการประชุม